Motortechna Brno - Podzim 15.10.2016
1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg
1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600
thn00005.jpg thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg
1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F2.8, ISO 1600 1/80 s, F5.0, ISO 1600 1/100 s, F3.2, ISO 250
thn00009.jpg thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
1/100 s, F2.8, ISO 250 1/100 s, F4.5, ISO 100 1/100 s, F3.2, ISO 400 1/100 s, F4.0, ISO 100
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg thn00016.jpg
1/100 s, F2.8, ISO 100 1/100 s, F3.2, ISO 100 1/100 s, F5.6, ISO 100 1/100 s, F3.2, ISO 250
thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
1/100 s, F3.5, ISO 100 1/100 s, F3.2, ISO 100 1/160 s, F2.8, ISO 125 1/200 s, F2.8, ISO 100
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg
1/160 s, F2.8, ISO 160 1/125 s, F2.8, ISO 200 1/160 s, F2.8, ISO 200 1/160 s, F2.8, ISO 250
thn00025.jpg thn00026.jpg thn00027.jpg thn00028.jpg
1/160 s, F2.8, ISO 200 1/125 s, F2.8, ISO 4000 1/125 s, F2.8, ISO 3200 1/160 s, F2.8, ISO 2500
thn00029.jpg thn00030.jpg thn00031.jpg thn00032.jpg
1/160 s, F2.8, ISO 3200 1/125 s, F2.8, ISO 5000 1/25 s, F2.8, ISO 400 1/40 s, F2.8, ISO 400
thn00033.jpg thn00034.jpg thn00035.jpg thn00036.jpg
1/40 s, F3.2, ISO 800 1/40 s, F2.8, ISO 1000 1/40 s, F2.8, ISO 1250 1/40 s, F2.8, ISO 500
thn00037.jpg thn00038.jpg thn00039.jpg thn00040.jpg
Vygenerováno 11. listopadu 2016 v 18:44:15
(c) 2016